KINHDOANHNHA.COM.VN

01/20/2016

Minh bạch hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng đang hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính Phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Hiện dự thảo Thông tư đang được xin ý kiến của các bộ, ngành liên quan trước khi ban hành.


Cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản sẽ được cập nhật kịp thời

Cập nhật đầu đủ các thông tin

Thông tư này quy định một số nội dung trong việc xác định các chỉ tiêu thống kê, cung cấp, thu thập, xử lý, cập nhật, công bố và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Tính pháp lý của cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản là thông tin trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đã được kiểm tra, đánh giá, xử lý, số hóa, tích hợp và lưu trữ trong hệ thống thông tin theo quy định thì có giá trị pháp lý như đối với hồ sơ dạng giấy. Trường hợp thông tin trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản không thống nhất với hồ sơ dạng giấy thì xác định theo tài liệu của hồ sơ dạng giấy có đủ tính pháp lý.

Trong đó, việc xây dựng, cập nhật chỉ tiêu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản cần được chú trọng nhất. Dự thảo Thông tư quy định rõ, Sở Xây dựng định kỳ xây dựng các chỉ tiêu thống kê về nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương để cập nhật vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản địa phương. Cụ thể, các chỉ tiêu thống kê được xây dựng, cập nhật định kỳ hàng tháng và tổng hợp cho cả năm, gồm: chỉ số giá giao dịch bất động sản, chỉ số lượng giao dịch bất động sản. Thời hạn cập nhật trước ngày 10 tháng sau tháng báo cáo. Đối với chỉ tiêu thống kê tổng hợp cho cả năm thì thời hạn cập nhật trước ngày 10 tháng 01 năm sau năm báo cáo. Các chỉ tiêu thống kê được xây dựng, cập nhật định kỳ hàng quý và tổng hợp cho cả năm, gồm: chỉ số lượng nhà ở khởi công, chỉ số lượng nhà ở hoàn thành, giá giao dịch bình quân nhà ở xây mới. Thời hạn cập nhật, trước ngày 15 tháng đầu tiên quý sau quý báo cáo. Đối với chỉ tiêu thống kê tổng hợp cho cả năm thì thời hạn cập nhật trước ngày 15 tháng 01 năm sau năm báo cáo. Các chỉ tiêu thống kê được xây dựng, cập nhật định kỳ hàng năm gồm chỉ số phát triển nhà ở. Thời hạn cập nhật là trước ngày 25 tháng 01 năm sau năm báo cáo. Trường hợp cần thiết, cơ quan được giao tổ chức xây dựng các chỉ tiêu có thể thuê các tổ chức, cá nhân có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực định giá bất động sản để thực hiện một số phần việc hoặc toàn bộ công việc thu thập số liệu, tính toán xác định các chỉ tiêu. Tổ chức, cá nhân được thuê phải chịu trách nhiệm trước cơ quan được giao tổ chức xây dựng các chỉ tiêu và trước pháp luật về tính trung thực, khách quan của các số liệu được thu thập, tính toán.

Trước khi công bố, cơ quan được giao tổ chức xây dựng các chỉ tiêu có trách nhiệm xem xét, đánh giá sự phù hợp của các chỉ tiêu do các tổ chức, cá nhân được thuê thực hiện với diễn biến thực tế tại địa phương, khu vực. Nguồn kinh phí để thu thập số liệu, tính toán xác định, công bố các chỉ tiêu được cân đối từ nguồn ngân sách của địa phương hàng năm.

Sở Xây dựng lập kế hoạch, dự toán kinh phí trình UBND cấp tỉnh phê duyệt để tổ chức xây dựng và cập nhật các chỉ tiêu đánh giá về nhà ở và thị trường bất động sản.

Quy định rõ trách nhiệm từng đơn vị

Nhằm tạo hiệu quả trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, Dự thảo quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng. Trong đó, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm trong việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định về xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản ở các địa phương; cấp quyền truy cập, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Trung tâm Thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Viện Kinh tế xây dựng tổ chức xây dựng hệ thống phần mềm thống nhất để khai thác, vận hành, khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; xây dựng, quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản kết nối đến các Sở Xây dựng địa phương, đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật cơ sở dữ liệu.

Viện Kinh tế xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, cập nhật, quản lý, cung cấp thông tin, dữ liệu; tính toán, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê, các thông tin cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản phục vụ việc công bố của Bộ Xây dựng. Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản ở các địa phương. Ngoài ra, Viện Kinh tế phối hợp với Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản trong việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định về xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản ở các địa phương.

Thành Luân

vinpearl